Rechtuit Advocaten

Onze specialiteiten

Klik op een specialiteit om er meer over te lezen.

 • Huwelijks- of samenwoningscontracten: opmaken, controleren, wijzigen
 • Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)
 • Echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO)
 • Bepalen van maatregelen na stopzetting wettelijke of feitelijke samenwoning
 • Bepalen tijdelijke maatregelen bij relationele problemen
 • Uitoefening van ouderlijk gezag en verblijfsregeling minderjarige kinderen
 • Onderhoudsgeld
 • Kinderbijslag
 • Vereffening-verdeling van de huwgemeenschap na echtscheiding
 • Vereffening-verdeling van de gemeenschap na samenwoning
 • Bijstand op bijeenkomsten bij de notaris
 • Afstamming: erkenning of betwisting moederschap/vaderschap
 • Adoptie
 • Voogdij
 • Voorlopige bewindvoering
 • Geesteszieken
 • Erfrecht: geschillen bij de verdeling van een nalatenschap
 • Schenkingen en testamenten
 • Naamswijziging
 • Bekomen van jeugdbeschermingsmaatregelen voor minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie
 • Bijstand van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
 • Bijstand van minderjarige slachtoffers
 • Algemene bijstand van ouders en minderjarigen voor de Jeugrechtbank
 • Bijstand van ouders of minderjarigen bij buitengerechtelijke instanties met het oog op de vrijwillige vastlegging van jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Strafrechtelijke verdediging van beklaagden
 • Bijstand aan slachtoffers van misdrijven / Schadevergoeding
 • Strafbemiddeling
 • Bijstand bij verhoor
 • Voorlopige hechtenis
 
 • Strafrechtelijke verdediging na verkeersovertredingen en verkeersongevallen
  • alcoholintoxicatie/dronkenschap
  • overdreven snelheid
  • vluchtmisdrijf
  • onopzettelijke slagen en verwondingen
  • Rijverbod
  • Boetes
  • Medische en psychologische proeven
 • Burgerrechtelijke verdediging na verkeersongevallen
  • schadevergoeding
  • begroting van alle soorten schade na expertiseverslag van een geneesheer
 • Bijstand in schadedossiers
 • Begroting van materiële, lichamelijke, morele, esthetische, tijdelijke, blijvende… schade
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor voorwerpen, dieren, gebouwen, personeel, kinderen…
 • (Buiten)contractuele aansprakelijkheid
 • Arbeidsongevallen
 • Analyse van de inhoud van verzekeringspolissen
 • Regres door de verzekeringsmaatschappij
 • Verval van dekking van de verzekering
 • Opmaken verzoek tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling
 • Bijstand voor de Arbeidsrechtbank
 • Bescherming tegen gedwongen uitvoering via gerechtsdeurwaarders
 • Beslag
 • Gedwongen verkoop
 • Bemiddeling met schuldeisers
 • Afsluiten van vervoerovereenkomsten met inbegrip van transportverzekeringen, toepassing INCO-terms etc.
 • Invorderingen transportfacturen, scheepsbeslag…
 • Behandelen van schadegevallen bij CMR, zeevervoer, spoorvervoer, luchtvervoer
 • Bij wegvervoer: geschillen bij vervoervergunningen, overlading, rij- en rusttijden, verkeersongevallen…
 • Opstellen, nakijken of uitvoeren van promotieovereenkomsten
 • Vragen of geschillen in het kader van appartementsmede-eigendom
 • Koop en verkoop van vastgoed
 • Vragen met betrekking tot erfpacht en opstalrecht
 • Makelaarsovereenkomsten
 • Voor aannemers, architecten, bouwheren, projectmakelaars:

  • Bemiddeling in geschillen tussen bouwpartners
  • Opmaken van aannemingsovereenkomsten
  • Opmaken van algemene voorwaarden
  • Opmaken van architectenovereenkomsyen
  • Bijstaan van aannemers/architecten/bouwheren/… in gerechtelijke procedures
  • Gerechtelijke expertises
 
 • Opstellen van huurcontracten (woning of handel)
 • Nalezen van huurcontracten die u wenst af te sluiten (woning of handel)
 • Opstellen en/of nalezen van brouwerijcontracten
 • Bemiddeling bij geschil met (ver)huurder
 • Uitzetten van uw huurder in geval van wanbetaling of andere wanprestaties
 • Juridische ondersteuning bij beëindigen of vernieuwen van (handels)huurovereenkomst
 • Opmaken en/of nalezen van overeenkomsten
 • Beëindigen van overeenkomsten
 • Laten naleven van overeenkomsten
 • Onderhandelen bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten

Voor contracten die betrekking hebben op allerlei materies, nationaal of internationaal, tussen professionelen, tussen professionelen en particulieren of tussen particulieren onderling:

 • Agentuurovereenkomsten
 • (Algemene) distributieovereenkomsten
 • Commissieovereenkomsten
 • Concessie- of alleenverkoopsovereenkomsten / franchisingovereenkomsten / makelaarsovereenkomsten
 • Leningsovereenkomsten / lastgevingsovereenkomsten
 • Vervoersovereenkomsten
 • Overdrachten handelsfonds / overdracht aandelen
 • Aan- en verkoopovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Burenhinder
 • Erfdienstbaarheden zoals dakdrop, rioolrecht, recht van uitweg…
 • Mede-eigendom
 • Afpaling
 • Gemene muur
 • Vruchtgebruik
 • Borgstelling
 • Pand
 • Hypotheek
 • Consumentengeschillen
 • Toetsen van overeenkomsten of algemene voorwaarden aan huidige wetgeving
 • Kredietovereenkomsten
 • Geschillen tussen bank en klant
 • Geschillen tussen verzekeraar en verzekerde
 • Begeleiden bij de keuze van vennootschapsvorm
 • Oprichten van vennootschap
 • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten
 • Overdracht en herstructurering van ondernemingen, handelszaak en vennootschappen
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders
 • Conflictsituaties binnen vennootschappen
 • Vereffening van een vennootschap
 • Aanstelling als vereffenaar
 • Begeleiding bij overmatige schuldenlast
 • Aanvraag en begeleiding W.C.O. (Wet Continuïteit Ondernemingen)
 • Aanvraag faillissement
 • Begeleiding bij faillissement
 • Invordering facturen ten aanzien van schuldenaars in W.C.O. of in faling
 • Beslag
 • Afsluiten van vervoerovereenkomsten met inbegrip van transportverzekeringen, toepassing INCO-terms etc.
 • Invorderingen transportfacturen, scheepsbeslag…
 • Behandelen van schadegevallen bij CMR, zeevervoer, spoorvervoer, luchtvervoer
 • Bij wegvervoer: geschillen bij vervoervergunningen, overlading, rij- en rusttijden, verkeersongevallen…
 • Opstellen, nalezen, controleren van arbeidsovereenkomsten
 • Geschillen bij arbeidsovereenkomsten: ontslag, werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, loon…
 • Arbeidsvoorziening en werkloosheid
 • Gezinsbijlagen
 • Ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Rust- en overlevingspensioen
Hebt u (niet) gevonden wat u zocht? Neem contact met ons op!